Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Kodeksom poslovnog ponašanja (u daljem tekstu: Etički kodeks) Lovćen banke AD Podgorica uređuju se temeljna načela i pravila profesionalnog ponašanja zaposlenih Banke u međusobnom odnosu prema ostalim zaposlenima, klijentima, poslovnim partnerima, građanima, radu i radnoj okolini, kao i pravila postupaka utvrđivanja povreda ovog Kodeksa od strane zaposlenih Banke, a na osnovu pritužbi podnesenih od strane klijenata, drugih zaposlenih, poslovnih partnera i ostalih građana.

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me