Banka ovoga vremena i ovoga naroda

Što je potrebno za otvaranje računa pravnog lica u unutrašnjem platnom prometu?

 • Zahtjev za otvaranje računa
 • Potvrdu o registraciji – upisu u sudski registar, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ili akt nadležnog organa o osnivanju, ili izvod iz zakona ako se podnosioc zahtjeva osniva neposredno na osnovu zakona
 • Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva
 • Karton deponovanih potpisa
 • Obrazac OP ovjeren kod notara (ovjeren)
 • Akt o imenovanju ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva
 • Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica – PEL ( za izvršnog direktora i lica koja se nalaze na Kartonu deponovanih potpisa)

 

Što je potrebno za otvaranje transakcionog računa fizičkog lica?

Za otvaranje računa ili depozita potrebno je Vaše lično prisustvo i važeći identifikacioni dokument (lična karta/pasoš).

 

Kako se daje ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na transakcionom računu fizičkih lica ?

Ovlašćenje može biti ovjereno kod nadležnog organa (notara, suda).

Klijenti to mogu uraditi potpisivanjem Ovlašćenja na šalteru. Potrebno je prisustvo i vlasnika transakcionog računa i ovlašćene osobe, uz validnu identifikacionu dokumentaciju.

 

Kako se otvara depozit na ime maloljetnog lica ?

Depozit otvara zakonski zastupnik (roditelj) ili staratelj. Za zakonskog zastupnika obavezan je identifikacioni dokument. Pored identifikacionog dokumenta potreban je i izvod iz knjige rođenih maloljetnog lica. Za staratelja obavezan je identifikacioni okument i Rješenje o starateljstvu.

 

Šta je potrebno pravnom licu da bi poslali novac u inostranstvo (nostro doznaka)?

Potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

 • Osnov po kojem se vrši plaćanje (Ugovor, faktura..);
 • Instrukcije deviznog računa ino-primaoca (IBAN,SWIFT, ADRESA ino primaoca);
 • Popunjen i potpisan Nalog za izvršenje transfera sa inostranstvom (nalog 70).

 

Kako se realizuje uplata iz inostranstva na devizni račun pravnog lica ( loro doznaka)?

 • Da bi loro doznaka bila realizovana, potrebno je da instrukciju za devizni priliv pošaljete licu od koga vrršite naplatu potraživanja ili od koga očekujete priliv iz inostranstva.
 • Banka Vas obavještava o prilivu iz inostranstva putem e-mail.

 

Šta je potrebno pravnom licu za prenos sredstava sa deviznog na transakcioni račun?

Za prenos sredstava sa deviznog na transakcioni račun, dostavljate nam popunjen Zahtjev za prenos sredstava sa deviznog na transakcioni račun( na memorandumu firme), potpisan od strane ovlašćenog lica.

 

Ko može biti korisnik MasterCard kartica Lovćen banke?

Svi klijenti koji imaju otvoren račun u Banci, mogu biti korisnici MC debitne kartice. MasterCard Standard, MasterCard GOLD kreditne kartice mogu koristiti samo redovni klijenti Banke.

 

Koje su prednosti MasterCard debit kartice Lovćen banke ?

 • Podizanje gotovine BEZ PROVIZIJE na ATM-ovima LOVĆEN BANKE.
 • Raspoloživost sredstava 365 dana u godini, 24 sata dnevno na ATM-ovima naše i drugih banaka u zemlji i inostranstvu!
 • Mogućnost promjene PIN na ATM-ovima.
 • Provjera stanje na računu na svim ATM-ovima Lovćen banke 24 časa.
 • Plaćanje MC karticom roba/usluga u svim prodajnim objektima sa oznakom MASTERCARD u zemlji i inostranstvu.
 • Kupovina karticom preko interneta.

 

Da li nerezidenti i strani državljani mogu imati MasterCard debitnu karticu Lovćen banke?

Klijentima: nerezidentima, stranim državljanima, zaposleni u ambasadama ili diplomatsko - konzularnim predstavništvima i strancima koji imaju prebivalište u našoj zemlji, na njihov zahtjev, uz otvoren transakcioni račun postoji mogućnost izdavanja MC debit kartice.

 

Koje su prednosti MasterCard Standard i MasterCard Gold kreditne kartice Lovćen banke ?

 • Držite svoje troškove pod kontrolom, plaćajte u procentu koji sami odredite!
 • Svaka vaša otplata ponovo povećava kreditni limit.
 • Mogućnost dodjele i dvije dodatne kartice koje su vezane za račun osnovne kartice.
 • Jednostavna procedura dobijanja kredita po kreditnoj kartici.

Kontakt

Lovćen banka – Uprava

Bulevar Džordža Vašingtona 56/I
81000 Podgorica

Telefon: +382 20 205 410
Fax: +382 20 205 411
E-mail: office@lovcenbanka.me