Savjeti za upotrebu kartica

Poštovani korisnici platnih kartica Lovćen banke,

 

Vjerovatno ste se već uvjerili da plaćanja platnim karticama predstavljaju svojevrstan komfor. U svijetu modernih tehnologija pored mnogobrojnih prednosti koje nam one pružaju svakodnevno se srijećemo i sa sve učestalijim prijetnjama po sigurnost  kartica i novca. Da bi vam omogućili da bez bojazni i sa uživanjem koristite vaše platne kartice, Lovćen banka je za sve korisnike obezbjedila SMS servis. Svaka vaša transakcija gotovo istovremeno će biti propraćena porukom o iznosu potrošenih sredstava i raspoloživom stanju na računu nakon izvršene trgovine. Ovaj servis doprinijeće sigurnosti vašeg novca i omogućiće vam da na vrijeme uočite eventualni pokušaj neovlašćenog korišćenja vaše kartice. Ako dobijete poruku o transakciji koju nijeste odobrili, potrebno je da nas odmah kontaktirate kako bismo spriječili dalju štetu.

Lovćen banka je za vas pripremila i nekoliko korisnih savjeta za bezbjedno korišćenje vaših platnih kartica na bankomatima i prodajnim mjestima.

AKTIVACIJA KARTICE

• Da bi kartica bila aktivna potrebno je da prva transakcija sa karticom bude „kontaktna“ (unijeti pin na bankomatu ili POS terminalu).

BEZBJEDNO KORIŠĆENJE KARTICE

 Korisnik kartice  je dužan da bezbjedno koristi  karticu, vodeći računa o sledećem:
• Da nevažeću, karticu treba uništiti presijecanjem na nekoliko djelova;
• Da karticu ne pozajmljuje i da je čuva na način na koji postupa sa gotovim novcem;
• Da prilikom potpisivanja računa, provjeri iznos transakcije i da li je Korisniku kartice vraćena njegova kartica;
• Da ne dozvoli plaćanje karticom na prodajnom mestu bez svog prisustva i nadzora;
• Da se lični identifikacioni broj (PIN) upamti, ili da čuva odvojeno od kartice na način koji će obezbijediti da kartica ne bude neovlašćeno upotrijebljena od drugih lica;
• Korisnik kartice svoj PIN ne smije saopštavati drugim licima;
• Da Korisnik kartice sarađuje sa trgovcem i/ili autorizacionim centrom ukoliko zatraže da se Korisnik kartice identifikuje i potvrdi da je koristio karticu;
• Da transakcija karticom kada Korisnik kartice nije lično prisutan (Internet, kataloška prodaja i sl.) znatno uvećava rizik od zloupotrebe;
• Da se u slučaju 3 (tri) pogrešna unosa PIN-a kartica automatski blokira u kom slučaju je potrebno da Korisnik kartice  kontaktira Banku radi deblokade kartice.
 
PLAĆANJE ROBA I/ili USLUGA
• Korisnik je dužan da kod zaključenja transakcije, na zahtjev primaoca kartice pokaže na uvid identifikacionu ispravu;
• Korisnik prilikom plaćanja roba i/ili usluga unosi pin kartice na POS terminalu. Broj neuspješnih pokušaja unošenja PIN-a ograničen je na tri, a nakon toga kartica se automatski blokira. Unosom PIN-a korisnik autorizije/potvrđuje  validnost transakcije;
• Korisnik je dužan da nakon zaključenja transakcije, zadrži slip-račun sa POS terminala i/ili bankomata (radi eventualnih reklamacija) i provjeri podatak iznosa transakcije na istom;
• Korisnik ne smije da zaključuje bezgotovinske transakcije sa trgovcem u cilju pribavljanja gotovine.
 
PODIZANJE GOTOVINE
• Sa karticom gotovina se podiže u nacionalnoj valuti zemlje gdje se zaključuje transakcija;
• Prilikom podizanja gotovine na bankomatu ili šalterskom POS terminalu, korisnik se identifikuje unosom PIN-a. Broj neuspješnih pokušaja unošenja PIN-a ogranicen je na tri. 
• Banka može ograničiti dnevni, odnosno mjesečni  limit do kojeg Korisnik može podizati gotovinu;
• Kada koristite bankomat potrudite se da zaštitite vašim tijelom ekran dok birate opcije sa ekrana, a prilikom unošenja PIN-a zaštitite rukom tastaturu na bankomatu;
• Prilikom korišćenja bankomata neophodno je da obratite pažnju na okolinu i ljude oko sebe.Ukoliko se neko pored vas ponaša sumnjivo ili nedolično, gura vas ili posmatra transakciju preko vašeg ramena ili slično, najbolje je da odustanete od transakcije. Ne prihvatajte pomoć ni od koga. Ukoliko niste sigurni kako se koristi bankomat, obratite se osoblju Banke i mi ćemo vam obezbijediti sve neophodne informacije i uputstva.
• Ukoliko uočite bilo što sumnjivo na bankomatu (npr. dodatno instaliranu opremu), odustanite od transakcije i odmah o tome obavijestite najbližu poslovnicu Banke ili nas pozovite na broj +382 20 205 410.
• Ukoliko vam bankomat ne vrati karticu, odmah o tome obavijestite najbližu poslovnicu Banke ili nas pozovite na broj +382 20 205 410.
 
KRAĐA ILI GUBITAK KARTICE
• Nestanak ili gubitak kartice prijavite odmah najbližoj poslovnici Lovćen banke ili pozivom na broj + 382 20 205 410.