Platni promet

Otvaranjem transakcionog računa u Lovćen banci, banka klijentu omogućava izvršenje transkacija u svim filijalama banke. Klijent koji ima otvoren transakcioni račun na raspolaganju ima i usluge:

 

 • Otvaranja deviznog računa
 • Platnog prometa u zemlji
 • Platnog prometa u inostranstvu
 • Elektronskog bankarstva

 

Dokumentacija za otvaranje transakcionog računa:
 • Zahtjev za otvaranje transakcionog računa
 • Potvrdu o registraciji – upisu u sudski registar, odnosno akt o registraciji kod drugog nadležnog organa, ili akt nadležnog organa o osnivanju, ili izvod iz zakona ako se podnosioc zahtjeva osniva neposredno na osnovu zakona
 • Obavještenje organa nadležnog za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima
 • Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj podnosioca zahtjeva
 • Karton deponovanih potpisa
 • Obrazac OP ovjeren kod notara (ovjeren)
 • Akt o imenovanju ovlašćenog lica podnosioca zahtjeva
 • Obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica – PEL ( za izvršnog direktora i lica koja se nalaze na Kartonu deponovanih potpisa)

 

Dokumentacija: