Uputstvo za prijavljivanje neprihvatljivog ponašanja i zaštitu zviždača Lovćen banke AD

Lovćen banka AD promoviše korporativnu kulturu koja podržava etično ponašanje u okviru korporativnog upravljanja te podstiče sve zaposlene, kao i treće strane, da vrše dojavu svih činjenica vezanih za svaki oblik neprihvatljivog ponašanja za koje saznaju.

Zviždačem se smatra svako lice koje prijavi sumnju u neprihvatljivo ponašanje.

Neprihvatljivim ponašanjem smatra se protivzakonito i neetično ponašanje, nepridržavanje zakonske regulative i internih pravila u svim područjima poslovanja, uključujući finansijsko izvještavanje, korupciju i podmićivanje, pranje novca, neetično i neprofesionalno ponašanje, korišćenje insajderskih informacija, svi oblici zlostavljanja, prevare, zloupotreba povjerljivih podataka o klijentima ili Banci, nepoštovanje odredbi Etičkog kodeksa Banke i sl.

Opšte odredbe

Uputstvom za prijavljivanje neprihvatljivog ponašanja i zaštitu zviždača Lovćen banke AD obezbjeđuje se zaštita identiteta lica koje prijavljuje nepravilnost i neprihvatljivo ponašanje (zviždač) te osigurava da ovo lice neće biti izloženo riziku da bude kažnjeno ili da se nad njim izvrše nepoštene ili diskriminatorske mjere.

Uputstvo za prijavljivanje neprihvatljivog ponašanja i zaštitu zviždača Lovćen banke AD primjenjuje se na sve zaposlene, rukovodstvo i organe upravljanja Lovćen banke, kao i sve prijave od strane lica izvan Banke (treća strana).

Dojava neprihvatljivog ponašanja

Svako neprihvatljivo ponašanje koje se već dogodilo, ili je vrlo vjerojatno da će se dogoditi, prijavljuje se Povjerljivoj osobi za prijavljivanje neprihvatljivog ponašanja (dalje u tekstu: Povjerljiva osoba). Povjerljiva osoba u Lovćen banci AD je Viši saradnik I Odjeljenja za praćenje uskladjenosti i Viši saradnik za pravne poslove u Sektoru pravnih i opštih poslova.

Prijava je bilo koji način, vrsta i sadržaj komunikacije, kojom se fizičko ili ovlašćeno lice u pravnom licu obraća Povjerljivoj osobi u kojoj upućuje na nezakonito i/ili neprihvatljivo postupanje zaposlenih, članova organa Banke, kao i drugih lica, uključujući i anonimne informacije i/ili dokumenta.

Povjerljiva osoba dužna je evidentirati svaku zaprimljenu dojavu te obezbjediti povjerljivost informacija i identitet zviždača.

Svi kanali dojave obezbjeđuju povjerljivo postupanje s identitetom zviždača, osim u slučaju kada odluči otkriti svoj identitet. Moguća je i anonimna dojava.

Dojava treba da sadrži dovoljno detaljnih informacija koje omogućavaju analizu i sprovođenje interne istrage (ko, što, kada i gdje).

Banka uspostavlja nekoliko kanala dojave kroz koje sva lica, unutar i izvan Banke, mogu dojavljivati sumnju u neprihvatljivo ponašanje uklučujući potencijalno i stvarno kršenje odredbi Zakona o kreditnim institucijama i drugim zakonskim propisima, kao i internim aktima Banke.

Kanal dojave bira lice koje podnosi prijavu, prema tome koji kanal smatra najprikladnijim u konkretnom slučaju.

Mogući su sljedeći autonomni kanali za dojave:

  • e-mailom na adresu: zvizdaci@lovcenbanka.me
  • poštom na adresu: Lovćen banka AD, Bulevar Knjaza Danila – Business Tower Montenegro I sprat, ; sa napomenom „Na pažnju Povjerljive osobe .....“
  • ličnim kontaktom sa Povjerljivom osobom, putem tel.broja 069 874 875 ili 069 889 392.

Zaštita zviždača

Lovćen banka AD ozbezbjeđuje zaštitu ličnih podataka zviždača, osim ako zviždač izričito pristane na otkrivanje podataka ili je neophodno u cilju sprovođenja daljih istraga ili naknadnih sudskih postupaka u skladu sa zakonom. Banka obezbjeđuje zaštitu ličnih podataka svih svjedoka, kao i lica koja su navodno odgovorna za kršenja počinjena u Banci, osim ako je otkrivanje podataka potrebno u cilju sprovođenja daljih istraga ili naknadnih sudskih postupaka u skladu s relevantnom regulativom. Podaci mogu biti otkriveni i u slučaju kada je to neophodno kako bi se spriječilo ili umanjilo ugrožavanje zdravlja ili sigurnosti.

Evidencija prijava zviždača i čuvanje podataka

Podaci i dokumentacija vezana za dojavu zviždača, klasifikuju se najvišim stepenom zaštite s aspekta povjerljivosti, te se čuvaju na odgovarajući način i istoj mogu pristupati samo ovlašćeni zaposleni. Čuvaju se samo oni podaci koji su neophodni shodno zakonskoj regulativi i internim pravilima.

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista