microthumbGarancije

Garancije

Lovćen banka u svojoj ponudi proizvoda ima i širok izbor bankarskih garancija kako bi svojim klijentima omogućila lakše i sigurnije poslovanje sa trećim licima.

NOSTRO garancije (domaća banka izdaje sve vrste garancija ino partnerima na osnovu zahtjeva klijenata) i LORO garancije (ino banke izdaju sve vrste garancija na zahtjev ino partnera u korist klijenata domace banke)

Izaberite garanciju koja najviše odgovara potrebama vašeg preduzeća:

  • Tenderska garancija – je bankarska garancija kojom se pokrivaju štete do visine garantnog iznosa, koje bi investitor (kupac, naručioc) imao za slučaj da učesnik na tenderu, čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, ne zaključi ugovor ili ne dostavi garanciju za dobro izvršenje posla;
  • Činidbena garancija – je takva bankarska garancija kojom se banka obavezuje da će korisniku garancije (investitoru, naručiocu, kupcu) isplatiti garantovani iznos ako dužnik (davalac usluge, prodavac) ne ispuni svoje ugovorene obaveze;
  • Avansna garancija – je ona bankarska garancija kojom se banka preuzima obavezu da će korisniku garancije isplatiti garantovani iznos za slučaj da njegov dužnik (isporučilac, izvođač radova, prodavac) iz osnovnog posla ne ispuni svoje ugovorene obaveze za koje je položen avans ili ne vrati avans na drugi način;
  • Lovćen banka u svojoj ponudi proizvoda nudi isve vrste carinskih garancija, garancija za plaćanje, garancije za zadržani depozit(retenciona garancija), kao isve vrste kontra-garancija, odnosno sve garancije koje prate ugovore o kupoprodaji, ugovore o građenju, itd.

Banka zadržava pravo prihvatanja alternativnog sredstva obezbjeđenja za koje ocijeni da je prihvatljivo i u skladu sa poslovnom politikom Banke

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista