microthumbZaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka

CILJ I PREDMET

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i zahtjevima iz Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, Lovćen banka a.d.Podgorica (u daljem tekstu: Banka) usvojila je Politiku o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Politika) s ciljem utvrđivanja osnovnih načela i pravila koja se odnose na prikupljanuje i obradu ličnih podataka od strane Banke.

Banka pruža informacije o voditelju obrade, službeniku za zaštitu ličnih podataka, podacima koje Banka prikuplja i obrađuje, u koju svrhu i na osnvou kojeg pravnog osnova prikuplja podatke, vremenski interval čuvanja vaših ličnih podataka, zaštitu podataka kao i prava klijenata u odnosu na te lične podatke.

Obradu pojedinih vrsta ličnih podataka vrše zaposleni Banke, zavisno od njihovih ovlašćenja i radnim mjestima, a dio obrada obavljaju i drugi izvršitelji obrada, kojima se lični podaci klijenata dostavljaju radi ispunjenja ugovorenih obaveza.

Banka druge izvršitelje obrada ličnih podataka obavezuje na primjenu pravila Banke o zaštiti ličnih podataka klijenata.

PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na nivou Lovćen banke AD Podgorica.

Rukovalac ličnih podataka je:

Lovćen banka A.D

Bulevar knjaza Danila Petrovića - Business Tower Montenegro ( I sprat), 81000 Podgorica

e-mail: office@lovcenbanka.me 

U Lovćen banci AD je odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka (DPO) dostupno na:

e-mail: dpo@lovcenbanka.me

Poštom:

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka, Bulevar knjaza Danila Petrovića - Business Tower Montenegro ( I sprat), 81000 Podgorica

OBRAĐIVANJE I PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Banka prikuplja lične podatke klijenata iz različitih izvora. U većini slučajeva lični podaci su nam pruženi direktno od klijenata koji se odluče za određeni bankarski proizvod ili uslugu. Lični podaci se dobijaju i indirektno, korišćenjem bankarskih proizvoda ili usluga. Određeni podaci se formiraju prilikom same obrade podataka za potrebe izvještaja, analiza itd.

Banka koristi i ostale podatke o klijentima koje se dostupne preko javnih izvora (javni registri, baze podataka, internetskih aplikacija, socijalnih mreža ili drugih javnih izvora informacija).

Lični podaci koje Banka obrađuje su:

 • ime, prezime, JMBG, kontakt podaci, državljanstvo, e-mail, poreski identifikacioni broj i dr.
 • legitimaciski podaci (pr. Broj lične karte ili broj pasoša)
 • sociodemografski podaci (pol, starost, obrazovanje, zaposlenje...)
 • geografska lokacija (pr. adresa)
 • identifikacijski podaci (pr. Potpisi klijenata)

Banka obrađuje i sljedeće podatke:

 • podaci o povezanim licima
 • podaci o nalozima (pr. Nalog o plaćanu)
 • podaci koji proizilaze iz izvršavanja ugovorene obaveze (pr. Podaci o prometu vezani za platni promet, podaci o stanju računa ili depozita, o obračunatim kamatama)
 • podaci vezani za finansijski status
 • dokumentacioni podaci (pr. Podaci vezano za savjetovanje klijenata)
 • podaci iz registra, slike i tonske snimke (pr. Video zapis, snimak telefonskog razgovora)
 • Podaci o transakcijama, kanalima i aplikacijama korištenim od strane pojedinca u svrhu kontaktiranja s Bankom
 • Podatke o proizvodima i uslugama koje pojedinac koristi

Banka obrađuje i lične podatke radi ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza.

PRAVNA OSNOVA OBRADE I SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Banka prikuplja podatke na tri osnove i to:

a) Obrada ličnih podataka u svrhu izvršavanja ugovorenih ili predugovorenih obaveza

Obrada ličnih podataka odvija se u svrhu pružanja usluga radi izvršenja ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se preduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Svrha obrade podataka zavisi od proizvoda/usluge koji ugovarate s Bankom.

Svaki proizvod ili uslugu prati dokumentacija iz koje se možete informisati o pojedinačnim svrhama obrade podataka.

b) Obrada ličnih podataka na osnovu zakonske osnove (legitimni interes Banke)

Obrada ličnih podataka u Banci uređena je propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, bankarski sektor i pružanje platnih usluga, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, kao i Opštoj regulativi za zaštitu ličnih podataka EU u djelovima u kojima ista nije u koliziji sa pozitivnim pravnim normama u Crnoj Gori. Banka obrađuje podatke i na osnovu svojih zakonskih interesa.

c) Obrada ličnih podataka na osnovu saglasnosti klijenta

Obrada ličnih podataka može se zasnivati na izričitoj saglasnosti nosioca podataka, što Banci omogućava korišćenje istih za svrhe navedene u saglasnosti (pr. marketinške svrhe, obavještenja o novim ponudama i uslugama, za realizaciju anketiranja i upitnika za provjeravanje zadovoljstva itd.).

U slučaju da ne želite da date saglasnost za obradu podataka u gore navedene svrhe ili da dajete samo djelimičnu saglasnost ili opozovete datu saglasnost, Banka će obavještavati takvog klijenta samo u okviru date saglasnosti i na način dopušten primjenjivim pravom (pr. Opšta obavještenja, ispunjenje ugovorenih obaveza banke u odnosu na informisanje o proizvodima, sigurnosna obavještenja ili informacije o proizvodima koje klijent koristi).

PRISTUP LIČNIM PODACIMA KLIJENATA I KOME SE PODACI DOSTAVLJAJU

a) Zaposleni u Lovćen banci

Pristup vašim ličnim podacima imaju one organizacione jedinice koje vaše podatke obrađuju radi ispunjenja naših ugovorenih i zakonskih obaveza te ostvarivanja legitimnih interesa Banke i trećih strana.

b) Ugovoreni obrađivači

Za izvršavanje određenih usluga, Banka ima potpisane ugovore sa određenim obrađivačima podataka (izvršitelji obrade podataka), koji mogu obrađivati Vaše podatke samo u skladu sa određenim zakonom, dozvolom ili Vašim pristankom. Obrađivači podataka su upoznati s činjenicom da vaši lični podaci predstavljaju bankovnu tajnu te pristup vašim podacima omogućujemo samo izvršiteljima, koji nam garantuju zaštitu ličnih podataka u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka.

Obrađivači su društva koja obavljaju kreditne i finansiske usluge, IT usluge, usluge kartičarstva, usluge logistike, telekomunikacione usluge, markentiške usluge, usluge arhiviranja, usluge pravnog zastupanja itd.

c)Nadležni državni organi

U skladu sa Zakonima, Banka u određenim slučajevima, ima obavezu da Vaše podatke proslijedi nadležnim državnim organima i organima koji su nadležni za finansijski, poreski ili bankarski nadzor (pr. CBCG, Uprava policije, Ministravo finansija, sudovi, tužilaštvo, kreditni registar itd).

KAKO SE ŠTITE PODACI KLIJENATA U LOVĆEN BANCI I KOLIKO DUGO SE ČUVAJU

LOVĆEN BANKA AD U KONTINUITETU RAZVIJA I UNAPREĐUJE SISTEM PRIKUPLJNAJA, OBRADE I ARHIVIRANJA PODATAKA. BANKA SPROVODI ODGOVARAJUĆE PRAVNE, TEHNIČKE I ORGANIZACIONE MJERE U CILJU OBEZBJEĐENJA NEOPHODNE SIGURNOSTI I BEZBJEDNOSTI PODATAKA. NEKE OD MJERA ZAŠTITE KOJE SPROVODIMO SU:

Kontrole prava i privilegija zaposlenih na svim sistemima Banke,

Implementacija Politika i internih procedura koje se odnose na zaštitu podataka,

Kontrola fizičkog pristupa sistemu i poslovnim prostorijama Banke,

Uspostavljanje tehničkih i proceduralnih mjera potrebnih kako bi IT infrastruktura bila implementirana u skladu sa najvišim međunarodnim sigurnosnim standardima.

Lične podatke obrađujemo i čuvamo sve dok je to potrebno za izvršenje ugovorenih i zakonskih obaveza. Nakon ispunjenja svrhe njihove obrade, a ukoliko ne postoji druga pravna osnova ili ako je to potrebno za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu od pravnih zahtjeva, lični podaci će biti izbrisani, uništeni, blokirani ili učinjeni anonimnim.

PRAVA KLIJENATA

Ukoliko nosilac podataka želi dobiti informacije o svim svrhama za koje Banka koristi njegove/njene lične podatke, nosilac podatka to može ostvariti korsiteći svoje pravo na pristup. Nosilac podatka ostvaruje sva svoja prava u rokovima navedenim u Tabeli 1. Zahtjevi i prigovori se rješavaju po posebnoj radnoj proceduri.

R.br
Zahtjev klijenta
Vrijeme rješavanja zahtjeva
Napomena
1Pravo na informisanje i pristup svojim ličnim podacima
Prije prikupljanja podataka od korisnika ili u roku od 30 dana kada korisnik nije učestvovao u prikupljanju
U slučaju velikog broja Zahtjeva, kao i u slučaju složenosti vašeg upita, moguće je da će nam biti potrebno dodatno vrijeme za odgovor. U tom slučaju, pravovremeno ćemo vas obavijestiti, a naš odgovor možete očekivati najkasnije za 3 mjeseca od dana primanja urednog Zahtjeva.
2

Pravo na ispravku ličnih podataka

Do 30 dana
Imate pravo tražiti ispravku ili dopunu vaših ličnih podataka podnošenjem Zahtjeva. Na vaš Zahtjev odgovorit ćemo u najkraćem roku, bez nepotrebnog odgađanja.
3Pravo na brisanje ličnih podataka

Odmah
(Bez nepotrebnog odlaganja)

Imate pravo da tražite brisanje ličnih podataka u sljedećim slučajevima:
- Ti podaci više nijesu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način određeni.
- Povučete saglasnost na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji druga osnova za obradu.
- Uložite prigovor za obradu te ne postoji jači legitimni razlog za obradu, odnosno, ukoliko uložite prigovor na obradu podataka koji se obrađuju u svrhe direktnog marketinga što uključuje izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim direktnim marketingom.
- Kada su podaci nezakonito obrađeni.
- Podaci se moraju brisati radi
poštovanja pravne obaveze.
4Pravo na ograničenje obrade
Do 30 dana
(Bez nepotrebnog odlaganja)

5

Pravo na prenosivost podataka
Do 30 dana

6Pravo na prenosivost podataka
Pravo na prigovor na obradu

7Pravo na pritužbu
Nije određeno


Tabela 1. Rokovi rješavanja zahtjeva klijenata

OPOZIV SAGLASNOSTI NOSIOCA PODATAKA

Saglasnost za obradu podataka za namjene koje su opisane u ovom dokumentu, je dobrovoljan. Saglasnost je data samo za svrhe obrade navedene u saglasnosti i biće valjana do opoziva, tako da o tome obavještavate Lovćen banku, što neće imati nikakvog uticaja na bilo koji ugovoreni odnos između Vas i Lovćen banke ili na upotrebu proizvoda i usluga koje ne zahtjevaju takav pristanak. Lovćen banka je u obavezi da obrađuje samo one lične podatke i poslije opoziva kako bi ispunila zakonske obaveze, zbog poštovanja ugovora sa vama, kao i zbog praćenja svojih zakonskih i legitimnih interesa.


ZAVRŠNE ODREDBE

Lovćen banka zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Opštih informacija u svrhu osiguranja usklađenosti s relevantnim pravnim propisima s područja zaštite ličnih podataka. Informacije su dostupne u svim poslovnicama i na Internet stranici Banke.

Za sve što nije posebno obrađeno sa ovim Opštim informacijama ili sa ugovorom, koji su zaključili Banka i pojedinac, važe odredbe važećeg zakonodavstva.


Dokumenta

Kontakt centar
Email
Filijale i bankomati
Kursna lista